กำหนดการเปิดรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2564

ครั้งที่ กำหนดการเปิดรับสมัคร กำหนดการวันสอบ กำหนดการ
ประกาศสถานที่สอบ
กำหนดการ
ประกาศผลสอบ
วันสอบ เวลาสอบ
1 4 มกราคม 2564 - 28 มกราคม 2564 13 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 10 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
2 8 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564 3 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 31 มีนาคม 2564 8 เมษายน 2564
3 7 มิถุนายน 2564 - 21 มิถุนายน 2564 3 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 30 มิถุนายน 2564 9 กรกฎาคม 2564
4 2 สิงหาคม 2564 - 16 สิงหาคม 2564 28 สิงหาคม 2564 09.00 - 12.00 25 สิงหาคม 2564 3 กันยายน 2564
5 4 ตุลาคม 2564 - 18 ตุลาคม 2564 30 ตุลาคม 2564 09.00 - 12.00 25 ตุลาคม 2564 3 พฤศจิกายน 2564
6 22 พฤศจิกายน 2564 - 6 ธันวาคม 2564 18 ธันวาคม 2564 09.00 - 12.00 13 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทั่วไป