วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการสอบวัดความรู้และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองและการทำงาน

หัวข้อในการสอบ

  • ส่วนที่ 1 Listening Comprehension (30 ข้อ)
  • ส่วนที่ 2 Reading Comprehension (30 ข้อ)
  • ส่วนที่ 3 Structure and Usage (40 ข้อ)

อื่นๆ

หมายเหตุ:
ใช้ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง ข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ
ค่าสมัครสอบ:
500.00 บาท
หลักฐานการเข้าห้องสอบ:
บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
ติดต่อ:
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
โทร.02-555-2000 ต่อ 3534,3506,3538 และ 02-5872096 (ในวัน/เวลาราชการ)