กำหนดการเปิดรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ กำหนดการเปิดรับสมัคร กำหนดการวันสอบ กำหนดการ
ประกาศสถานที่สอบ
กำหนดการ
ประกาศผลสอบ
วันสอบ เวลาสอบ
1 11 เมษายน 2565 - 22 เมษายน 2565 7 พฤษภาคม 2565 09.00 - 12.00 29 เมษายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
2 3 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 09.00 - 12.00 24 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565
3 21 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 12 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565
ข้อมูลทั่วไป